Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Biblioteka

 


 

 

 

 

 

 

 

 

        

Regulamin Biblioteki

 

Historia Biblioteki

 


 

 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie posiada bibliotekę i czytelnię naukową wyposażoną w bogaty księgozbiór. Biblioteka dysponuje w chwili obecnej około 10000 vol. książek , skryptów i podręczników, które udostępniamy w czytelni oraz wypożyczamy je na zewnątrz studentom i pracownikom Uczelni. Księgozbiór podstawowy ułożony jest w czytelni numerycznie. Część podręczników umieszczono na regale, gdzie poukładano je tematyczne w takich działach jak: agroturystyka, fizjologia, ekonomia, marketing, turystyka, geografia turystyczna, turystyka- prawo, turystyka - marketing, ochrona środowiska, hotelarstwo, socjologia, kuchnie świata. W czytelni udostępniane są również prenumerowane czasopisma. Biblioteka gromadzi także przewodniki turystyczne po Polsce i różnych rejonach świata. Zbiory biblioteki są skomputeryzowane w systemie informacyjno-bibliotecznym LIBRA 2000. W czytelni dysponujemy trzema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i katalogu biblioteki

 

Katalog on-line

http://www.libra.wshit.edu.pl/

 

 

 C Z A S O P I S M A

 

Biblioteka w 2014 roku prenumeruje w wersji papierowej następujące tytuły czasopism tematycznie związanych z Technologią żywności  i  żywieniem człowieka, których  numery bieżące  udostępniane są prezencyjnie  w czytelni biblioteki. 

W wersji elektronicznej ze strony internetowej wydawnictwa SIGMA- NOT ( www.sigma-not.pl ) .Po otrzymaniu loginu i hasła od biblitekarza mamy dostęp przez internet do pełnych tekstów artykułów  za lata 2004-2014:

-        Aura

-        Bezpieczeństwo i Higiena Żywności

-        Dietetyka

-        Przegląd Gastronomiczny

-        Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-warzywny

-        Przemysł Spożywczy

 

Od roku 2010 wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki  są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji finansowanych w całości przez MNiSW ( http://www.wbn.edu.pl/ )

Są to następujące bazy czasopism elektronicznych:

       

 EBSCO, ELSEVIER, SPRINGER I WEB OF KNOWLEDGE

 Elektroniczna baza danych EBSCO Publishing (12 tys. czasopism) przygotowana jest dla studentów i pracowników naukowych  przy tworzeniu prac dyplomowych i publikacji naukowych. Baza obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, medyczne, rolnictwo oraz z wielu innych dziedzin. Przykładowo baza  Academic Search Complete jest najcenniejszą i najobszerniejszą na świecie bazą pełnych tekstów naukowych z różnych dziedzin. Obejmuje ponad 7 100 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 100 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło 11 200 czasopism i ponad 11 700 publikacji, takich jak monografie, raporty, sprawozdania z konferencji itd.

Baza Business Source Complete jest najbardziej autorytatywaną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu.

Baza Heath Source – Consumer Edition jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source- Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

Dostęp do bazy na zasadzie login i hasło na stronie  http://search.ebscohost.com

 

 ELSEVIER

 

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

 Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np Cell i Clinics).Każdy uczestnik licencji Elsevier 2010 uzyska (niezależnie od praw nabytych na podstawie wcześniejszych licencji) prawo archiwizacyjne do roczników 2006-2010 trzech tytułów ze zbioru Freedom Collection, w naszym przypadku wybrano następujące tytuły czasopism:

  1. International Journal of Hospitality Management
  2. Journal of Environmental Economics and Management
  3. Tourism Management

 

 

 SPRINGER

 

http://www.springerlink.com/home/main.mpx

http://vls.icm.edu.pl/ss.html

 

 

Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer w ICM  oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism - są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną. Poza licencją pozostaje na razie 725 tytułów - są to albo tytuły nowo wydane albo przejęte przez Springera od innych wydawców w kilku ostatnich latach. Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku. Finansowanie krajowej licencji czasopism Springer w roku 2010 obejmującej dostęp do pełnego zakresu roczników archiwalnych oraz krajowe prawo archiwizacyjne zostało potwierdzone decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010. Planowana umowa licencyjna na rok 2010 przewiduje dodatkowo swobodne udostępnienie na świecie ("open access") tych artykułów z czasopism Springer, które posiadają polskich współautorów. ICM podejmie także starania o rozszerzenie w 2010 roku licencji Springer o pozostałe 725 tytułów.

 

WEB OF KNOWLEDGE

http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

 

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco, w tym dla SCIE - ponad 13.000 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 3.6000 czasopism od 1900 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1.800 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych dla CPCI - samym tylko 2008 roku zostały zindeksowane materiały z ponad 14.000 konferencji. Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS). Pakiet WoS jest archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany na serwerze w ICM (w ICM na razie zgromadzone są roczniki WoS począwszy od 1996). Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca dostęp do pakietu WoS na serwerze w ICM oraz dostęp do pakietu WoS (roczniki 1975-2010), CPCI (roczniki 1990-2010) oraz JCR (rocznik testowy 2003) na platformie Web of Knowledge na serwerze wydawcy. Finansowanie krajowej licencji Web of Knowledge obejmującej WoS (roczniki 1945-2010 tj. zakres szerszy niż dotychczas oczekiwaliśmy), CPCI (roczniki 1990-2010) oraz JCR 2010 zostało potwierdzone decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010. Przewidujemy, że uruchomienie dostępu do Web of Knowledge w pełnym zakresie wynikającym z decyzji MNiSW nastąpi do początku marca, gdy tylko podpisana zostanie umowa licencyjna

 Zasady Korzystania

Dostęp do baz licencjonowanych jest ograniczony do zarejestrowanych numerów IP należących do komputerów znajdujących się na terenie Uczelni. W przypadku bazy EBSCO na zasadzie lipin, hasło. Dla studentów z komputerów znajdujących się w bibliotece uczelnianej. ICM nie rejestruje numerów IP spoza sieci akademickiej.

Osoby korzystające z baz zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w umowach licencyjnych zasady korzystania z baz >>>

Szkolenia

Wszystkim zainteresowanym pracownicy biblioteki służą pomocą przy korzystaniu z pełnotekstowych czasopism elektronicznych znajdujących się w/w bazach. Proponujemy szkolenia w grupach lub indywidualne ( dla pracowników) po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Od stycznia 2011 roku pod adresem epnp.pl uruchomiona została platforma elektronicznych wersji publikacji naukowych

Z radością informujemy, że uruchomiona została platforma epnp.pl, z której mogą korzystać studenci, pracownicy naukowi i wszyscy miłośnicy nauki. Znajdziecie tam Państwo szereg tytułów publikacji pochodzących z wydawnictw uczelni wyższych oraz instytutów naukowych z całej Polski. W bazie zamieszczone będą także publikacje, które nie zostały wydane w wersji papierowej. W Projekcie  zakłada się podpisanie 100 umów z Uczelniami i Instytutami naukowymi, zgodnie z założeniami w bazie znajdzie się co najmniej 8 tysięcy recenzowanych publikacji naukowych. Wzbogacą one zbiory biblioteki (bez konieczności wygospodarowywania dodatkowej powierzchni). Biblioteki przystępujące do projektu otrzymają bezpłatny dostęp do wszystkich zgromadzonych na platformie publikacji naukowych, z których będzie można korzystać w czytelni biblioteki. W tej chwili trwa przetwarzanie i kodowanie publikacji otrzymanych od uczelni i instytutów naukowych przed umieszczeniem ich na platformie. Ze względu na dużą liczbę pozycji udostępnionych przez wydawnictwa w ostatnim okresie, zabezpieczone publikacje dołączane są do bazy sukcesywnie.

Z  Wydawnictwa naszej Uczelni znajdują się tam już :

1.Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność. Monografia pod red. Zbigniew Dolatowski, Danuta Kołożyn-Krajewska

 

2.Gastronomia w ofercie turystycznej regionu. Monografia pod red. Zbigniew Dolatowski, Danuta Kołożyn-Krajewska

Oraz

 

3.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Zeszyt Nr 1/ 2007

 

 

Adres internetowy

http://www.epnp.pl

 

Kontakt:

mgr Sławomir Gworys

mgr Barbara Andrzejewska

biblioteka@wshit.edu.pl

 

 

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt