Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt
Studia I stopnia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych niezbędną do organizacji produkcji łącznie z doborem  maszyn i urządzeń. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.


Absolwent posiada wiedzę umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka:

- projektowania produkcyjnych procesów technologicznych i technologii żywienia,
- zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi w przemyśle spożywczym,
- posługiwania się systemami informatycznego wspomagania procesem produkcyjnym,
- zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym,
- przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania technologiami,
- usprawniania zarządzania technologicznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
- doboru personelu i jego szkolenia.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafią wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się:

- doradztwem w zakresie żywienia człowieka i przetwórstwa żywności,
- doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego,
- żywieniem zbiorowym,
- przetwórstwem żywności,
- handlem wewnętrznym i zagranicznym żywnością,
- produkcją w różnych branżach przemysłu spożywczego.

Absolwenci są także przygotowani do pracy w:

- szkolnictwie różnego szczebla w zakresie nauki o żywności i żywieniu,
- biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
- placówkach naukowo-badawczych,
- instytucjach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem,
- placówkach profilaktyczno-zdrowotnych (szpitale, sanatoria, służby sanitarno-epidemiologiczne itd.),
- inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
- organizacjach ochrony konsumenta,  
- organizacjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka oraz gospodarstwa domowego.

 

Zapraszamy na stronę Projektu - www.kadrydlazywnosci.wshit.edu.pl

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt