Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

Programy UE

PROJEKT ZREALIZOWANY:

„TURYSTYKA – NOWE MOŻLIWOŚCI. Kurs pilotów i przewodników”


    Projekt „TURYSTYKA – NOWE MOŻLIWOŚCI. Kurs pilotów i przewodników” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób pracujących, posiadających średnie wykształcenie (świadectwo maturalne), które chcą podnieść swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego. Uczestnikami szkolenia na przewodnika turystycznego mogą być osoby, które ukończą szkolenie podstawowe dla kandydatów na  pilotów wycieczek.
   
    Projekt realizowany jest w czterech  edycjach w formie szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek (3 edycje), a następnie  dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych po woj. śląskim (1 edycja).
Uczestnicy projektu otrzymują, po zdaniu egzaminu wewnętrznego w przypadku przewodnika turystycznego, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego terenowego po woj. śląskim

     Program szkolenia podstawowego dla kandydatów na pilotów wycieczek obejmuje:
a)    Przedmioty:
- Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie
- Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
- Obsługa ruchu turystycznego
- Geografia turystyczna Polski i Europy
- Historia kultury i sztuki
- Interpretacja dziedzictwa
- Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
- Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
- Pilot a grupa
b)    Szkolenie praktyczne (zajęcia terenowe) – jednodniowa wycieczka krajowa (Szlak Orlich Gniazd), dwudniowa wycieczka zagraniczna (Czechy lub Słowacja), jednodniowe zajęcia w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach

Tryb zajęć stacjonarnych: średnio 2 – 3 razy/m – c,   system weekendowy 2 x 8h (45 min.). Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w WSHT w Częstochowie.

 Program szkolenia dla przewodników turystycznych terenowych po woj. śląskim obejmuje:

a)  Przedmioty:
- Historia Polski
- Geografia turystyczna Polski
- Historia kultury w Polsce
- Ochrona przyrody i środowisko w Polsce
- Turystyka w Polsce
- Metodyka i etyka przewodnictwa
- Ogólne zasady bezpieczeństwa w turystyce
- Podstawowe przepisy prawne w turystyce
- Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
- Historia regionu na tle historii Polski
- Kultura i sztuka regionu
- Charakterystyka geograficzna regionu
- Etnografia regionu
- Środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona
- Zagospodarowanie turystyczne regionu
- Terenoznawstwo i topografia
- Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych
- Ogólne zasady bezpieczeństwa na wycieczkach
b)12 dni zajęć praktycznych (zajęcia terenowe) - (wycieczki po trasach woj., śląskiego) w układzie:
- 2 wycieczki 2- dniowe
- 8 wycieczek 1 - dniowych

Tryb zajęć stacjonarnych: średnio 2 – 3 razy/m – c,  system weekendowy 2 x 8h (45 min.). Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w WSHT w Częstochowie.

    Oprócz bezpłatnego udziału w szkoleniach uczestnikom projektu gwarantujemy:
- przerwy kawowe
- bezpłatne wyjazdy szkoleniowe
- komplet podręczników (kurs pilota wycieczek)
- materiały szkoleniowe
- opłatę za egzamin państwowy

 

Strona projektu : http://www.kurs.wshit.edu.pl/
 

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI :

  „TECHNOLOGIA  ŻYWNOSĆI  I  ŻYWIENIE  CZŁOWIEKA ”

„Program Rozwoju Uczelni – kształcenie kadr inżynieryjnych na potrzeby rynku żywieniowego”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt:  Rozwój Uczelni – kształcenie kadr inżynieryjnych na potrzeby rynku żywieniowego jest odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z zakresu technologii żywności zgłaszane przez prężnie rozwijający się  w północnej części województwa śląskiego przemysł przetwórstwa żywności. W regionie funkcjonuje około 250 zakładów (firm) przetwórstwa mięsnego, owocowego i warzywnego, natomiast oferta dydaktyczna szkół wyższych województwa śląskiego nie obejmowała dotychczas kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka.

Bardzo dobre dopasowanie programu kształcenia studentów do potrzeb przyszłych pracodawców jest wynikiem ścisłej  współpracy z  przedsiębiorstwami branży przy realizacji procesu dydaktycznego. Współpraca ta pozwala na zagwarantowanie studentom miejsc realizacji  praktyk oraz płatnych staży dla absolwentów. Istotnym wyróżnikiem projektu jest realizacja części zajęć dydaktycznych w formie wyjazdowej  w przedsiębiorstwach partnerskich. Wszystko to pozwala uniknąć stawianego często uczelniom zarzutu, że proces kształcenia oderwany jest od rzeczywistości gospodarczej.

Istotnym założeniem projektu jest umożliwienie zdobycia wykształcenia technicznego absolwentom różnego typu szkół średnich w tym również klas  humanistycznych. W tym celu w ramach projektu przewidziano realizację dodatkowych fakultatywnych zajęć z matematyki i fizyki dzięki którym młodzież będzie mogła uzupełnić ewentualne braki w zakresie nauk ścisłych.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia. Gwarancją tego są wykładowcy będący autorytetami w środowisku technologów żywności.   Kadra wykładowców Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jest wspomagana przez pozyskanych dla potrzeb projektu profesorów  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz praktyków branży żywieniowej. Efektem tego są zajęcia o wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym.

Wyrazem troski Uczelni o losy absolwentów jest rozwijanie w ramach projektu Akademickiego Biura Karier, którego podstawowym zadaniem jest pomoc absolwentom w odnalezieniu się na trudnym obecnie rynku pracy. 

Innowacyjny charakter i forma kształcenia na przedmiotowym kierunku polega na tym, że ćwiczenia praktyczne i zajęcia terenowe zawarte w programie studiów (około 25% zajęć) realizowane są w ścisłej współpracy z trzema firmami zajmującymi się przetwórstwem owocowo-warzywnym, piekarnictwem i przetwórstwem mięsnym.

 

Strona projektu : http://www.kadrydlazywnosci.wshit.edu.pl

 

PROJEKT ZREALIZOWANY :

Projekt pt. „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności – studia podyplomowe” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Skierowany do osób pracujących, posiadających wyższe wykształcenie magisterskie lub zawodowe, chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Skorzystały z niego osoby zatrudnione w branży spożywczej na stanowiskach związanych z zapewnieniem jakości żywności.
Projekt realizowany był w dwóch edycjach w formie studiów podyplomowych.
I edycja:   marzec 2010r. - styczeń 2011r. (dwa semestry)
II edycja:  marzec 2011r. - styczeń 2012r. (dwa semestry)
Uczestnicy studiów otrzymali po zdaniu egzaminów i zaliczeniu przewidzianych programem przedmiotów:

 1. certyfikat systemu HACCP
 2. certyfikat audytu
 3. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami MNiSW

W ramach studiów realizowane były następujące przedmioty i zajęcia warsztatowe:

 1. Zarządzanie jakością
 2. Projektowanie zakładów i linii technologicznych
 3. Podstawy technologii żywności
 4. Prawo żywnościowe a cywilne
 5. Towaroznawstwo i przechowalnictwo żywności
 6. Higiena i mikrobiologia żywności
 7. Etyka w zarządzaniu
 8. Podstawy zarządzania i marketingu
 9. Metody utrwalania żywności
 10. Toksykologia żywności
 11. Ocena jakości żywności
 12. Systemy wg ISO produkcji żywności
 13. Urzędowa kontrola żywności
 14. Audyt systemu jakości
 15. Podstawy żywienia i dietetyka 
 16. GHP, GMP, GAP – Idea i praktyczne zastosowanie Dobrych Praktyk jako warunków wstępnych zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 17.  System HACCP – wdrażanie i funkcjonowanie systemu HACCP
 18. Warsztaty HACCP– opracowanie dokumentacji GHP, GMP, systemu HACCP, przygotowanie i prowadzenie audytu
 19. Informatyka w zarządzaniu jakością – zapoznanie z możliwościami programów AUTO CAD oraz DIETETYK

 

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt